ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Лесковець Марина Іванівна

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

08.06.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
Про внесення змін до Регламенту Рокитнівської селищної ради


ПРОЄКТ

УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Одинадцята сесія)
 
РІШЕННЯ
 
від _____________2021року                                           №____
 
Про внесення змін до Регламенту
Рокитнівської селищної ради
 
У зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року
№ 1423-IX та необхідністю врегулювання процедури електронного голосування депутатами селищної ради, керуючись статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 
вирішила:
 

 1. Внести зміни до Регламенту Рокитнівської селищної ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Рокитнівської селищної ради від 17 листопада 2020 року № 3 «Про затвердження Регламенту Рокитнівської селищної ради» (далі - Регламент), виклавши його в новій редакції, що додається.
 
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань Регламенту, гласності, депутатської діяльності і етики, прав людини, законності та запобігання корупції (О. Сидорович).
 
 
 
Селищний голова                                                      Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рокитнівської селищної ради
від _____________ 2021 року №____
 
 
РЕГЛАМЕНТ
Рокитнівської селищної ради
VIIІ скликання
(нова редакція)
 
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Рокитнівська селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування
 1. Рокитнівська селищна рада (далі – Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси Рокитнівської селищної територіальної громади (далі – громада), приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності»,  Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент Рокитнівської селищної ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і чинними законами України.
 3. Загальний склад Ради визначається чинними законами України.
 4. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів Ради, селищним головою, органами Ради, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
 
 Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Ради
 1. Рада проводить засідання у залі засідань Ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням з Погоджувальною радою керівників фракцій.
 2. Засідання Ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Засідання Ради ведуться виключно українською мовою.
 4. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням, у разі необхідності, перекладу його виступу українською мовою.
 
Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради
 1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
 2. Для цілей, визначених у даному Регламенті, та для забезпечення оприлюднення іншої інформації Ради офіційним веб-сайтом Ради в мережіІнтернет є веб-сайт  за адресою «https://rokytne-gromada.gov.ua», забезпечення функціонування та інформаційне наповнення (поновлення) якого здійснює апарат Ради відповідно до розпоряджень селищного голови. У випадку наявності посилання на офіційному веб-сайті Ради на сайти систем електронного голосування, такі сайти вважаються частиною офіційного веб-сайту Ради. 
 3. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання Ради.
 4. Гласність в роботі Ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, а також за рішенням Ради може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.
 5. Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проєктів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проєктів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті Ради.
 6. Засідання Ради, її виконавчих органів можуть транслюватися в он-лайн режимі в мережі інтернет.
 7. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).
 8. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників Ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу засідань, що призначена для розміщення депутатів.
 9. Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного веб-сайту Ради:
 • розміщення результатів голосувань Ради, протоколів і рішень засідань Ради, тощо);
 • розміщення в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», проєктів рішень;
 • розміщення інформації про керівництво Ради;
 • розміщення звітів селищного голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
 • можливість скористатись електронною приймальнею;
 • можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання.
 
 Стаття 4. Публічність засідань
 1. Усі засідання Ради, виконавчого комітету Рокитнівської селищної ради (далі – виконавчий комітет) та її виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку, визначеному законом.
 
Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади
 1. На будинках, де працює Рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.
 2. На час пленарних засідань Ради у залі засідань  (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний Прапор України та Прапор громади. Порядок використання Прапора громади може встановлюватись за рішенням Ради.
 
РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ
 
Стаття 6. Права та обов’язки депутата
 1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обовʼязки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат представляє інтереси всієї громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.
 3. Депутат Ради зобов’язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним Регламентом, в т.ч. брати участь у роботі Ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.
 4. Для забезпечення діяльності депутата та відшкодування видатків депутата (його помічників-консультантів), видатків діяльності постійних та тимчасових комісій Рада приймає окремі рішення.
 5. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями.
 6. Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» при здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; на невідкладний прийом; вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.
 7. Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних  чи підконтрольних Раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.
 
Стаття 7. Помічники-консультанти депутата Ради
 1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата Ради визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Положенням про помічника-консультанта депутата Ради.
 
Стаття 8. Депутатські групи
 1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата Ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
 2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи і реєструється Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 3. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень Ради.
 4. Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів Ради.
 
Стаття 9. Депутатські фракції
 1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради.
 2. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш як двох депутатів.
 3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
 
 Стаття 10. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп
 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження в Раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про її сформування.  Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).
 2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні Ради.
 3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).
 4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).
 5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).
 
Стаття 11. Права депутатських фракцій та груп
 1. Депутатські фракції та групи мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради.
 2. Депутатські фракції та групи мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях Ради.
 
Стаття 12. Комісії Ради
 1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії.
 2. Постійні комісії є органом Ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та окремим Положенням.
 3. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.
До складу постійних комісій не можуть входити селищний голова та секретар Ради.
Кількість членів постійної комісії не може бути більшою семи депутатів та меншою трьох депутатів.
 1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.
 1. Депутат (окрім секретаря Ради) повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюється Радою та зобовʼязаний бути присутнім на засіданнях комісії. У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат Ради повідомляє про це голову постійної комісії.
 2. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради про створення такої комісії.
 4. За рішенням Ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
Стаття 13. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій
 1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:
1.1. За рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
1.2. За ініціативою селищного голови або не менш як третини депутатів від загальної кількості Ради;
1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)).
 1. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення Ради, що приймається більшістю від загального складу Ради. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.
 
Стаття 14. Погоджувальна рада
 1. Погоджувальна рада представників фракцій Ради (далі – Погоджувальна рада) створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для узгодження позицій депутатів у разі виникнення спірних питань або за ініціативи селищного голови.
 2. До складу Погоджувальної ради входять керівництво Ради та по одному представнику від кожної фракції.
 3. Головує на засіданнях Погоджувальної ради селищний голова, а у разі його відсутності – секретар Ради. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх.
 
Стаття 15. Лічильна комісія та секретаріат
 1. Лічильна комісія формується за пропозицією головуючого, не менше як з трьох депутатів.
 2. Лічильна комісія обирається Радою. Кількісний та особовий склад лічильної комісії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу. До складу лічильної комісії не можуть входити представники тільки однієї фракції. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим.
 3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 4. Рішення лічильної комісії під час таємного голосування приймається більшістю голосів членів комісії та оформлюється протокольно. Протокол лічильної комісії про результати таємного голосування затверджується Радою шляхом відкритого голосування.
 5. Функції секретаріату сесії виконує апарат Ради. Секретаріат сесії надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде протокол пленарного засідання, реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли під час сесії, забезпечує їх передачу головуючому, включаючи звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі.
 
Стаття 16. Виконавчі органи Ради
 1. Виконавчі органи Ради утворюються Радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
 2. У порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією селищного голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради.
 3. Виконавчим органом Ради є, в тому числі, виконавчий комітет. Виконавчий комітет утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету входять також за посадою секретар Ради, старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством для сільського, селищного, міського голови.
 4. Виключною компетенцією Ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за пропозицією селищного голови.
 5. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова представляє Раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.
 6. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді.
 
 
 
 
РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ
 
Стаття 17. Сесійна форма роботи Ради
 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради – це форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.
 2. Процес проведення сесій селищної ради автоматизовується за допомогою системи електронного голосування «Голос» (далі СЕГ «Голос») у відповідності до Положення про порядок застосування системи електронного голосування «Голос» (Додаток додається).
 
Стаття 18. Перше пленарне засідання Ради
 1. Перед початком першого пленарного засідання селищна територіальна виборча комісія за участю працівників апарату Ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної Ради відкриває голова селищної територіальної виборчої комісії і веде його до моменту визнання повноважень новообраних депутатів та селищного голови відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 3. У разі, якщо на час проведення першої сесії селищний голова не зареєстрований відповідно до Виборчого Кодексу, про що на сесії Ради інформує голова селищної територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради у кількості 3-5 осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він тимчасово головує на пленарних засіданнях Ради до вступу у повноваження новообраного селищного голови.
 
Стаття 19. Відкриття та закриття сесії Ради
 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться
  реєстрація депутатів за допомогою СЕГ «Голос» шляхом натиску кнопки кожним депутатом особисто.
В разі технічної неможливості провести реєстрацію СЕГ «Голос», таку процедуру здійснюютьпосадові особи апарату Ради. Виготовляється друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється (засвідчує присутність особистим підписом). Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання, депутат зобов’язаний поінформувати секретаря Ради та вказати відповідні причини. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійних комісій є підставою для відкликання депутата за народною ініціативою.
 1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в період карантину пленарні засідання Ради, виконавчого комітету, постійних комісій можуть проводитись у режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання) з питань, передбачених вищезазначеним законом, крім питань, що потребують таємного голосування. Запис дистанційного засідання є невідʼємною частиною протоколу засідання.
 2. На початку кожного пленарного засідання головуючий на засіданні повідомляє Раду про кількість депутатів, присутніх на пленарному засіданні. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.
 3. Під час відкриття першого пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України.
 4. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань Ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.
 
Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій Ради
 1. Сесія Ради скликається у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію, у зазначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» випадках сесія скликається секретарем Ради.
 3. Окрім чергових сесій Ради можуть скликатися позачергові сесії Ради.
 4. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться апаратом Ради до відома кожного депутата шляхом опублікування розпорядження чи оголошення на офіційному веб-сайт Ради та в інший можливий спосіб.
 
Стаття 21. Порядок денний сесії Ради
 1. Порядок денний сесії Ради формує селищний голова відповідно до:
1.1. плану роботи Ради;
1.2. пропозицій секретаря Ради;
1.3. пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;
1.4. пропозицій виконавчого комітету;
1.5. пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій;
1.6. пропозицій інших осіб, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством.
 1. Не рідше одного разу на квартал до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації про роботу виконавчих органів Ради:
2.1 про хід і результати виконання бюджету;
 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту та Інструкції з діловодства Ради.
 2. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того, хто технічно підготував проєкт) та відповідальним за відповідність тексту проєкту рішення чинному законодавству та Регламенту. Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі).
 
Стаття 22. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради
 1. Проєкти рішень готуються відповідно до Регламенту,державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів.
 2. Проєкти рішень повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.
 1. Погоджений проєкт рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається в апарат Ради. Одночасно до апарату Ради надається відповідний проєкт рішення на електронному носії інформації. Інформація записується в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Times New Roman (розмір шрифту – 12-14).
 2. У разі необхідності разом з проєктом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проєкт рішення).
 3. При цьому пояснювальна записка до проєкту рішення про бюджет та змін до нього є обов’язковою.
 4. Проєкт рішення, який вноситься на розгляд Ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення Ради у правому верхньому куті – слово «Проєкт»;  нижче бланку рішення Ради з лівого боку – назва проєкту рішення; нижче - текст проєкту рішення.
 5. Проєкт складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) – перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.
 6. Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.
 7. У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати термін виконання і відповідальних за виконання рішення.
 8. Констатуюча частина рішення, як правило, повинна бути меншою, ніж постановча.
 9. У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.
 10. Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться великими літерами разом з власним ім’ям.
 11. Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.
 12. Рішення підписуються селищним головою.
 
Форма підпису:
Селищний голова                                                       (власне ім’я, прізвище)
 1. У випадках, передбачених цим Регламентом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде секретар Ради, або один із депутатів Ради, рішення підписуються головуючим на сесії.
 2. На зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення зазначається, ким підготовлений проєкт рішення, найменування посади, особистий підпис, власне ім’я і прізвище.
 
Наприклад:
Проєкт підготовлений відділом _________________
Начальник відділу         (підпис)                  (власне ім’я, прізвище)
 
 1. У разі порушення вимог щодо підготовки проєктів рішень секретар Ради повертає проєкт рішення на доопрацювання.
У разі недотримання строків, визначених ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення проєктів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію Ради.
 1. Погодження проєкту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій Ради ініціатором з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проєкті. При цьому зазначається посада, власне ім’я і прізвище особи, яка візує проєкт рішення, а також, за необхідності, дата візування.
 2. Голови постійних комісій Ради візують проєкти рішень після засідань постійних комісій.
 3. У Раді проєкти візують:
20.1. секретар Ради;
20.2. заступник селищного голови, відповідно до розподілу обов’язків;
20.3 керуючий справами виконавчого комітету;
20.4. юридичний відділ.
 1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування. У проєктах рішень, що підготовлені і вносяться селищним головою, виконавчим комітетом, постійною комісією, під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проєкту рішення.
 2. Візування проєкту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проєкту рішення) у формі зауважень до проєкту рішення або окремої думки. Ініціатори внесення проєктів рішення зобов’язані подавати проєкт рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком ініціатора проєкту.
 3. Проєкти рішень оприлюднюються на офіційному веб-сайті Радивідповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.
 4. Проєкти рішень ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом,коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки. Зокрема, іншими невідкладними випадками є випадки, передбачені частиною 9 статті 118 та частиною 6 статті 123Земельного кодексу України, згідно яких рішення ради приймається у двотижневий строк з дня отримання відповідного проєкту землеустроющодо відведення земельної ділянки.
 
Стаття 23. Попереднє обговорення проєктів рішень
 1. Секретар Ради забезпечує попереднє обговорення проєктів рішення профільними постійними комісіями Ради.
 2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.
 3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.
 
Стаття 24. Пленарні засідання Ради
 1. Пленарні засідання є складовою сесії Ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, процедурним рішенням Ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідання.
 2. На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:
 • реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;
 • вступне слово головуючого про відкриття сесії Ради;
 • затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;
 • обговорення питань порядку денного та голосування щодо них;
 • закриття сесії Ради.
 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради селищний голова. Якщо селищний голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар Ради або обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.
 
Стаття 25. Повноважність сесії Ради
 1. Сесія Ради є повноважною, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації, та (за наявності) за допомогою електронної системи підрахунку голосів, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні.
 
Стаття 26. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні
 1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;
1.2 виносить на обговорення проєкти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;
1.3 інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
1.4 організовує розгляд питань;
1.5 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
1.6 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;
1.7 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
1.8 ставить питання на голосування, оголошує його результати;
1.9 неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;
1.10 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
1.11 вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
1.12 здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.
 1. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
 2. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи здійснюється визначеним доповідачем або селищним головою.
 
Стаття 27. Затвердження порядку денного і внесення змін до нього. Послідовність розгляду питань порядку денного
 1. Проєкт порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проєкту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення щодо пропозицій про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх на пленарному засіданні.
 2. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.
 3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.
 4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проєктів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
 5. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається Радою більшістю від складу.
 6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
 7. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні сесії Ради підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.
 8. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за процедурним рішенням Ради. В ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється за пропозицією селищного голови, депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх.
 
Стаття 28. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви
 1. Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та Регламентом. Депутатські запити підлягають включенню в порядок денний кожного пленарного засідання сесії Ради.
 2. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен виступ.
 3. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради.
 4. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» Рада встановлює загальний строк розгляду депутатських запитів. 
 5. Депутат має право дати коротку оцінку відповіді на свій запит, оголосивши одним словом в раді свою «Згоду» або «Незгоду» з отриманою відповіддю. По оголошенню позиції депутатом, головуючий уточнює в депутата, чи потребує запит обговорення, а в тому випадку, якщо депутат наполягає на такому обговоренні, головуючий ставить на голосування питання проведення невідкладного обговорення відповіді на депутатський запит. Якщо за таке обговорення проголосує більшість присутніх на пленарному засіданні депутатів, слово передається депутату для виступу, з якого починається обговорення відповіді на запит. Час виступу – до 5 хвилин.
 6. Апарат Ради доводить текст запиту, запитання, оцінки до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано.
 7. Депутатські фракції (групи) мають право виступити із заявами та оголошеннями, для проголошення яких надається час тривалістю до 2 хвилин.
 8. За процедурним рішенням Ради промовцю може бути надана більша тривалість виступу, але не більше ніж 15 хвилин.
 9. Рішення Ради щодо заяв і оголошень не приймаються.
 
Стаття 29. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання
 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.
 2. Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою системи електронного підрахунку голосів або шляхом підняття руки.
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії Ради зазначає їх назву.
 4. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий може надати слово для виступу у разі усного звернення депутата. Проголошення виступів здійснюється, як правило, з місця. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.
 5. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості. Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може встановити іншу черговість виступаючих.
 6. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).
 7. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.
 8. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання:
– заступникам селищного голови, керівникам структурних підрозділів Ради та її виконавчих органів;
– особам, що присутні на пленарному засіданні.
 1. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.
 
 
Стаття 30. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради
 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово та дотримуватись тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім головуючого, секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради.
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.
 
Стаття 31. Тривалість виступів на пленарному засіданні
 1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:
 • для доповіді – до 10 хвилин;
 • співдоповіді – до 5 хвилин;
 • заключного слова – до 3 хвилин;
 • тим, хто виступає в обговоренні – до 2 хвилин;
 • для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням ради – до 1 хвилини;
 • в обговоренні процедурою скороченого обговорення – до 2 хвилин;
 • для виступів щодо постатейного голосування проєктів рішень – до 2 хвилини;
 • для виступів запрошених осіб, заступників селищного голови, керівників структурних підрозділів Ради та її виконавчих органів, за процедурним рішенням Ради, – до 3 хвилин;
 • для виступів у «Різному» – до 3 хвилин;
 • для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення пропозицій і поправок – до 2 хвилин;
 • для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії – до 2 хвилин;
 • для внесення депутатського запиту – до 2 хвилин на кожен запит;
 • для внесення депутатського запитання – до 1 хвилини;
 • для проголошення репліки – до 1 хвилини.
 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.
 
Стаття 32. Перерви у пленарному засіданні
 1. Після обговорення будь-якого питання порядку денного до початку голосування селищний голова, депутатська фракція (група) мають беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення Ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 30 хвилин.
 
Стаття 33. Види та способи голосування
 1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Відкрите поіменне голосування здійснюється:
– за допомогою електронної системи підрахунку голосів з фіксацією результатів голосування;
– шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів.
 
Стаття 34. Таємне голосування
1. Загальні положення про таємне голосування.
<>1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.-----3.3.1.3.2.3.3.3.4.4.4.1.4.2.4.3.4.4.Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:– проєкт рішення ставиться на голосування за основу;
– після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;
– проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.
 1. З метою оптимізації роботи пленарних засідань Ради депутати та головуючий можуть вносити пропозиції про пакетне голосування за декілька питань.У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проєкту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.
 2. Головуючий на засіданні може поставити на голосування Ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається Радою без обговорення.
 3. Після голосування всіх пропозицій та поправок проєкт рішення голосується в цілому.
 4. Після голосування щодо пропозицій та поправок, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проєкту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання розробникам проєкту.
 5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 6. Депутат голосує виключно особисто (за допомогою системи електронного голосування, а у випадку ухвалення Радою рішення голосувати шляхом підняття руки або неможливості голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів – шляхом підняття руки). У разі проведення таємного голосування, депутат має право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.
 7. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.
 8. Проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, секретаря Ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням Ради, проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проєкту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.
 9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням Ради.
 10. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
 11. Результати голосування з будь-якого питання надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
Стаття 36. Рішення Ради
 1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правовіакти та  акти індивідуальної дії у формі рішень Ради.
 1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 14 депутатів або 13 депутатів і селищний голова. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування (окрім переголосувань, зазначених у цьому Регламенті).
 2. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття Радою рішення  селищний голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 3. Рішення підписується в одному примірнику, який є оригіналом.
 4. Візування рішення є обов’язковим.
У Раді рішення візують:
5.1. виконавець – хто підготував рішення;
5.2. секретар Ради;
5.3. заступник селищного голови, відповідно до розподілу обов’язків;
5.4. керуючий справами виконавчого комітету;
5.5. юридичний відділ.
 
 1. Якщо рішення було ветовано, то Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Про зупинення прийнятого Радою рішення селищний голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого селищним головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення селищним головою вето (розпорядження про зупинення рішення Ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення селищним головою розпорядження про зупинення рішення Ради. Якщо Рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності та селищний голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.
 
Стаття 37. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне»
 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів Ради тощо.
 2. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються, голосування не проводиться.
 
Стаття 38. Рішення Ради з процедурних питань
 1. Рада може приймати рішення з процедурних питань (далі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 2. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні.
 3. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.
 
 Стаття 39. Набрання чинності рішень Ради. Оприлюднення рішень Ради та результатів голосування
 1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше пʼяти робочих днів з дня затвердження рішення із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.
 2. На офіційному веб-сайті Ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного.
 3. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень Ради здійснює секретар Ради.
 
Стаття 40. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради
 1. Засідання Ради протоколюються апаратом Ради. У протоколі фіксуються:
– день, місце і початок засідання Ради;
– прізвище, ім’я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (реєстр присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);
– питання порядку денного, винесені на розгляд пленарного засідання;
– перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;
– зміни та доповнення до проєктів рішень Ради, які враховуються при голосуванні;
– рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;
– запити депутатів Ради.
 1. У разі наявності технічної можливості, фонограма пленарного засідання Ради записується та зберігається у апараті Ради протягом всього терміну повноважень Ради.
 2. Протокол підписується головуючим на пленарному засіданні Ради, секретарем ради та посадовою особою ради, яка вела протокол.Підписується не пізніше, ніж у 20-денний термін з дня проведення пленарного засідання і підлягає обовʼязковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше пʼяти робочих днів з дня затвердження документу відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації».
 
РОЗДІЛ IV. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів Ради
 
Стаття 41. Загальні правила
 1. Прийняття Радою регуляторних актів здійснюється з особливостями, передбаченими чинним законодавством.
 
РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 42. Норми депутатської етики та дисципліна
 1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.
 2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність.
 3. Під час виконання депутатських повноважень, для селищного голови і депутата є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, службовців місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених Радою рішень.
 4. Під час пленарного засідання селищний голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання селищний голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі засідань Ради під час тривання пленарного засідання.
 5. Селищний голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.
 6. Селищний голова, депутати Ради зобов’язані вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням Ради.
 
Стаття 43. Повнота та дійсність Регламенту
 1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу Ради.
 2. Даний Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту Радою наступного скликання.
 3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову, секретаря Ради, профільну постійну комісію. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
 4. За необхідності, зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у встановленому порядку.
 
 
Секретар ради                                                               Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
Додаток до Регламенту
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок застосування системи електронного голосування «Голос»
 
 1. Призначення системи електронного голосування «Голос»,
його основні завдання і функції
 1. Система електронного голосування «Голос» (далі – СЕГ «Голос»)- це комплекс спеціального обладнання і програмного забезпечення, що дозволяє автоматизувати процес проведення сесій селищної ради.
 2. Основною метою СЕГ «Голос» є забезпечення швидкості та об’єктивності при виконанні обліку процедурних дій депутатів – учасників сесії Рокитнівської селищної ради.
 3. Визначення термінів.
  1. Робоче місце головуючого – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи WindowsабоAndroid.
  2. Робоче місце адміністратора – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи Windows.
  3. Робоче місце депутата – портативний або стаціонарний пристрій на базі операційної системи WindowsабоAndroid.
  4. Центральне табло – мультимедійний пристрій (LED панель, телевізор, екран проєктора тощо) з допомогою котрого відображається зведена інформація СЕГ «Голос».
  5. Ядро (сервер) – серверна частина СЕГ «Голос».
  6. Спеціалізоване програмне забезпечення СЕГ «Голос» - це програмне забезпечення, що адаптоване до потреб Рокитнівської селищної ради.
 4. СЕГ «Голос» призначена для вирішення таких завдань:
  1. Скорочення і запобігання процедурних витрат часу при підготовці та проведенні сесій селищної ради, а також при оформленні їх протоколів.
  2. Автоматизація контролю за дотриманням регламентних норм.
  3. Об’єктивна реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів сесій.
  4. Формування комп’ютерної бази даних для створення архівних сесій регламентованого права доступу до матеріалів сесій.
 5. СЕГ «Голос» виконує такі основні функції при проведенні підрахунків голосів і визначенні результатів:
 • реєстрацію депутатів на сесії селищної ради;
 • запис депутатів на виступи;
 • автоматизацію підрахунку голосів і визначення результатів голосування з відображенням даної інформації на Робоче місце головуючого, на Робочих місцях депутатів та Центральному табло;
 • накопичення та оперативну видачу довідкової і статистичної інформації про хід сесії;
 • формування і друк технічного протоколу та інших сесійних документів.
 
 1. Основні вимоги до СЕГ «Голос»
  1. СЕГ «Голос» повинна забезпечити:
   1. Оперативну реєстрацію та ідентифікацію депутатів селищної ради;
   2. Проведення поіменного голосування;
   3. Занесення у списки виступаючих і відмови від виступу;
   4. Відображення на Робочому місці головуючого поточного часу і дати, порядку денного, інформації для голосування, результатів реєстрації депутатів та голосування, інформації про наявність кворуму, зворотнього відліку часу виступу, кількості осіб, що записалися до виступу, прізвища, імені, по батькові виступаючого і його даних;
   5. Виведення на робоче місце депутатів повідомлень у ручному та автоматичному (плановому) режимі;
   6. Оперативну обробку та друк списків депутатів, технічних протоколів сесій селищної ради;
   7. Збереження всіх результатів роботи СЕГ «Голос» в реальному часі;
   8. Проведення автоматичної діагностики зв’язку робочих місць головуючого, адміністратора та депутатів, із ядром системи (сервером);
   9. Створення архівів результатів роботи сесій та можливість їх перегляду з комп’ютера адміністратора;
   10. Реєстрацію депутатів на сесії, перевірку наявності депутатів у реальному часі ходу сесії;
   11. Обмін даними між усіма елементами СЕГ «Голос»;
   12. Обробку і виконання прийнятих команд і даних;
   13. Можливість здійснювати функції голосування.
  2. Робоче місце депутата повинно забезпечувати:
   1. Перевірку особи депутата (за допомогою логіну та паролю);
   2. Виведення на робоче місце депутата повідомлень, переданих від комп’ютера адміністратора;
   3. Проведення голосування: пересилання на ядро (сервер) інформації про результат голосування.
  3. Програмне забезпечення робочого місця адміністратора повинно забезпечувати:
   1. Повну відповідність регламенту проведення сесій селищної ради;
   2. Підготовку до проведення сесій: внесення порядку денного, проєктів рішень, дати сесії тощо;
   3. Ведення бази даних депутатів: внесення даних у список депутатів, перевірку щодо реєстрації депутатів;
   4. Формування протоколів сесії;
   5. Формування звітів по базі даних депутатів;
   6. Діагностику стану локальної мережі, що поєднує робочі місця депутатів з ядром (сервером) СЕГ «Голос».
  4. Програмне забезпечення робочого місця головуючого повинно забезпечувати:
   1. Відображення всієї необхідної інформації по ходу сесії: порядок денний, інформацію з поточного питання порядку денного, список депутатів тощо;
   2. Відображення результатів голосування.
 
 1. Організація функціонування, обслуговування і контролю СЕГ «Голос»
  1. Комісія по контролю за використанням СЕГ «Голос».
   1. Контроль за використанням СЕГ «Голос» на сесії селищної ради здійснює обрана лічильна комісія (далі – комісія).
   2. Члени комісії мають право безперешкодного доступу до всієї інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням СЕГ «Голос».
   3. Комісія проводить перевірку заяв депутатів та їх обґрунтованість при неточності в результатах голосування, в результатах запису на виступи та про інші помилки в роботі СЕГ «Голос».
   4. Комісія залучає в разі необхідності до своєї роботи експертів і фахівців.
  2. Ідентифікація депутатів у ході засідання.
   1. Для ідентифікації депутатів у ході засідання використовуються логін та пароль депутата, який розпізнається СЕГ «Голос».
   2. Пароль встановлюється самим депутатом після внесення в СЕГ «Голос» даних про депутата, необхідних для його ідентифікації в системі електронного голосування.
   3. Депутат зобов’язаний забезпечити належне зберігання і використання логіну та паролю.
   4. При втраті логіну та паролю депутат повинен повідомити про це працівників селищної ради, відповідальних за технічне та інформаційне обслуговування СЕГ «Голос» (далі – Адміністраторів) письмовою заявою, після чого в базу даних вносяться зміни.
  3. Підготовка СЕГ «Голос» до проведення сесії.
   1. Після закінчення сесії персональні планшети повертаються депутатами адміністратору СЕГ «Голос.
   2. Підготовку СЕГ «Голос» до проведення сесії виконує адміністратор.
   3. Адміністратор в ході підготовки до сесії вносить в СЕГ «Голос» інформацію, необхідну для проведення сесії селищної ради (проєкти рішень, депутатські запити, звернення, тощо), формує порядок денний сесії, вносить данні про лічильну комісію, доповідачів, співдоповідачів, перевіряє цілісність і несуперечність бази даних депутатів.
  4. Проведення сесій за допомогою СЕГ «Голос».
   1. Виконання основних функцій СЕГ «Голос» під час проведення сесій селищної ради здійснює адміністратор під контролем комісії;
   2. Адміністратор за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення проводить реєстрацію депутатів, вносить зміни до порядку денного, фіксує запис на виступ по поточних питаннях порядку денного, контролює список виступаючих і регламент виступів; виконує фіксацію початку і закінчення виступів доповідачів, співдоповідачів і виступаючих по кожному пункту порядку денного, фіксує пропозиції депутатів до проєктів рішень, що потребують подальшого голосування по них; проводить і фіксує результати голосувань, виконує формування протоколів сесії та звітів по базі даних депутатів.
   3. Головуючий за допомогою відповідних функцій програмного забезпечення отримує всю необхідну інформацію на моніторі комп’ютера головуючого: порядок денний, інформацію з поточного питання порядку денного, список депутатів та іншу інформацію, контролює списки тих, хто записався на виступ з поточних питань порядку денного та надає їм слово.
  5. Реєстрація депутатів селищної ради.
   1. Депутати селищної ради входять в СЕГ «Голос» за допомогою логіну та паролю. Під час реєстраційного голосування, натискають кнопку на персональному планшеті «Зареєструватись».
  6. Голосування за допомогою СЕГ «Голос».
   1. СЕГ «Голос» дозволяє приймати рішення селищної ради на її засіданні поіменним голосуванням.
   2. При голосуванні по кожному питанню депутат селищної ради має один голос. Голосування полягає у виборі варіанта відповіді на персональному планшеті: «за», «проти», «утримався».
   3. Перед початком голосування головуючий повідомляє про кількість пропозицій, що ставлять на голосування, уточнює їх формулювання і послідовність, у якій вони ставляться на голосування, за потреби нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.
   4. Під час голосування на персональному планшеті депутата виводиться інформація про номер або назву питання порядку денного, що голосуються, або прізвище депутата, пропозиція якого голосується.
   5. На процедуру голосування встановлюється час - 16 секунд.
   6. По закінченню підрахунку голосів СЕГ «Голос» автоматично визначає число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно з зареєстрованими в базі даних депутатів), кількість голосів «за», «проти», «утримався», а також тих, що не голосували, прийняття чи неприйняття рішення за результатами голосування.
   7. Головуючий повідомляє, про прийняття чи не прийняття рішення. Інформація про результати голосування відображається на екрані, встановленому в залі засідань.
   8. Голоси депутатів, що були відсутні під час голосування, не враховуються після закінчення часу, відведеного для голосування.
   9. Якщо після визначення результатів голосування від депутатів надходить заява про недостовірність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, комісія разом з адміністратором за участю даного депутата перевіряє справність роботи його персонального планшету та за необхідності серверної частини СЕГ «Голос».
   10. В разі фіксації збою в роботі персонального планшету депутата, або некоректної роботи серверної частини СЕГ «Голос», комісія вносить пропозицію про проведення повторного голосування. За таких умов результати першого голосування скасовуються.
   11. Після визначення результатів голосування формується список депутатів, що голосували «за», «проти», «утримався», «не голосували», що також відображається на моніторах комп’ютерів адміністратора, головуючого та на персональних планшетах депутатів.
  7. Отримання звітів, іншої інформації та збереження даних.
   1. Доступ до СЕГ «Голос» для безперешкодного отримання інформації про хід сесії, роздрукований протокол сесії та прийняті рішення мають селищний голова, секретар, працівники відділу організаційно-документального забезпечення селищної ради в межах своїх посадових обов’язків. Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному вебсайті селищної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.
   2.  Відповідальні за технічне та інформаційне обслуговування СЕГ «Голос» - працівники селищної ради.
   3. Вся інформація зберігається на сервері СЕГ «Голос», копії зберігаються на магнітних носіях у секретаря селищної ради, та адміністратора системи.